Sakramenty

Czym jest?

Jest pierwszym sakramentem, w którym człowiekowi odpuszczony zostaje grzech pierworodny i wszystkie grzechy uczynkowe które popełnił. Przez łaskę sakramentu chrztu człowiek zostaje włączony do wspólnoty Kościoła Bożego.

Kto może przystąpić?

Każda osoba zamieszkała na terenie naszej parafii, która jeszcze nie przystąpiła do sakramentu chrztu. Osoby spoza naszej parafii muszą dostarczyć zgodę swojego proboszcza na przystąpienie do sakramentu w naszej parafii.

Kiedy udzielamy chrztu?

Zwyczajowo sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedzielę roku kościelnego (z wyjątkiem pierwszych niedziel miesiąca) po Eucharystii o godz. 12.30. W III niedzielę miesiąca chrzty udzielane są w czasie Mszy Św.

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu?

Rodzice dziecka bądź osoba dorosła powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej z potrzebnymi dokumentami. W kancelarii odbędzie się rozmowa duszpasterska, katecheza przedchścielna i wpisanie chrztu do ksiąg metrykalnych.

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania)

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Chrzestnym może być tylko człowiek, który nie jest rodzicem dziecka, przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto niezwiązany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych (nie może nim być np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd.)

 

Czym jest?

Jest to sakrament Eucharystii, sprawowanej codziennie na ołtarzach całego świata, do którego dzieci zostają uroczyście dopuszczone po raz pierwszy. Każda Msza św. jest uobecnieniem Ofiary Jezusa Chrystusa, który na Ołtarzu krzyża złożył się w doskonałej ofierze za nasze grzechy.

Kto może przystąpić?

Do Pierwszej komunii św. przystępują, na prośbę rodziców, dzieci zamieszkałe na terenie naszej parafii. Dzieci spoza naszej parafii muszą mieć pisemną zgodę na przystąpienie i przygotowanie do tej uroczystości w naszej parafii.

Kiedy udzielamy?

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Św. przypada na okres 3 klasy szkoły podstawowej, po wcześniejszym przygotowaniu dzieci. Termin ustalany jest przez ks. proboszcza na jedną z niedziel maja i podawany do wiedzy rodziców na początku ostatniego roku przygotowania

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu?

Okres przygotowania trwa 3 lata i obejmuje czas pierwszych klas szkoły podstawowej. Na przygotowanie składają się regularny udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii i okresowych nabożeństwach. Wymaganiem jest katecheza szkolna i parafialna, oraz spotkania formacyjne dla rodziców i dzieci.

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie o katechizacji szkolnej
 • świadectwo szkolne z oceną z religii

Czym jest?

Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Kto może przystąpić?

Każda osoba zamieszkała na terenie naszej parafii, która jeszcze nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Warunkiem przystąpienia do tego sakramentu jest odpowiednie przygotowanie. Osoby spoza naszej parafii muszą dostarczyć zgodę swojego proboszcza na przystąpienie i przygotowanie do tego sakramentu w naszej parafii.

Kiedy udzielamy?

Sakrament bierzmowania udzielany jest raz do roku, przez biskupa diecezjalnego lub biskupa pomocniczego. Termin bierzmowania ustalany jest przez ks. proboszcza z biskupem i podawany kandydatom odpowiednio wcześniej

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu?

Zgodnie ze „wskazaniami KEP dot. Przygotowania do sakramentu bierzmowania” okres przygotowania trwa 3 lata i obejmuje czas ostatnich klas szkoły podstawowej. Na przygotowanie składają się regularny udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii i okresowych nabożeństwach. Wymaganiem jest katecheza szkolna i parafialna, udział w spotkaniach małych grup i celebracjach liturgicznych. W ostatnim roku przygotowania obowiązkiem kandydata jest udział w wyjazdowych rekolekcjach ewangelizacyjnych. Każdy rok przygotowania, rozpoczynany we wrześniu trwający do czerwca jest traktowany indywidualnie i ma swoją dynamikę. Osoby dorosłe, które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania mają przygotowanie indywidualne, plan tego przygotowania ustalony zostanie z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie o katechizacji szkolnej
 • świadectwo szkolne z oceną z religii
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka bierzmowania o praktykowaniu wiary

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych w sytuacji gry rodzic chrzestny nie może podjąć obowiązków świadka bierzmowania może nim zostać każda osoba, która spełnia następujące warunki:

Nie jest rodzicem kandydata, przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto niezwiązany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych (nie może nim być np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd.)

Czym jest?

Jest to sakrament udzielany narzeczonym, przez który poprzez wspólną zgodę małżeńską chcą się połączyć sakramentalnym węzłem.  Małżeństwo jako sakrament jest wspólnotą naturalną mężczyzny i kobiety, podniesioną do poziomu nadprzyrodzonego, poziomu łaski tzn. urzeczywistniającego miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem

Kto może przystąpić?

Mężczyzna i kobieta stanu wolnego, ochrzczeni i bierzmowani w Kościele, bez przeszkód kanonicznych do zawarcia tego sakramentu.

Kiedy i gdzie udzielamy?

 

Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udziela się w Kościele parafialnym w soboty roku liturgicznego (z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu). Chęć przeżycia tego najważniejszego dla małżonków dnia w Kościele Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych należy zgłosić na pierwszej rozmowie w Kancelarii parafialnej. To samo dotyczy chęci małżonków, aby Mszy św. przewodniczył inny kapłan niż pracujący w naszej parafii.

 

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu?

Narzeczeni w celu zawarcia sakramentalnego małżeństwa zgłaszają swoją wolę przychodząc do Kancelarii parafialnej nie później jak 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. (termin powinien zostać ustalony z wyprzedzeniem ok. roku) Narzeczeni zgłaszają się do parafii zamieszkania jednej ze stron. Osoby spoza parafii potrzebują pisemnej zgody swojego proboszcza. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa prowadzone jest indywidualnie dla każdej pary narzeczonych przez ks. proboszcza, spotkania i rozmowy kanoniczne z nupturientami ustalane są z nim indywidualnie.

Potrzebne dokumenty:

 • dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • pełne świadectwa chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)
 • świadectwa bierzmowania (jeśli nie ma informacji o bierzmowaniu w świadectwie chrztu)
 • świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej
 • świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej.
 • trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym) lub
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez USC
 • dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres).
 • w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić świadectwo zgonu współmałżonka

Czym jest?

Sakrament Namaszczenia Chorych jest sakramentem uzdrowienia, którego udziela się chorym, których stan zdrowia się pogorszył bądź grozi im niebezpieczeństwo śmierci. Jest to sakrament chorych a nie umierających. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Kto może przystąpić?

Każda osoba, która jest chora, której stan zdrowia się pogorszył bądź grozi jej niebezpieczeństwo śmierci powodowane przez znaczne pogorszenie stanu zdrowia.

Kiedy udzielamy namaszczenia?

Zawsze, gdy jest taka potrzeba. Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować, ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych w domach z posługą sakramentalną.

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu?

W sytuacji pogorszenia zdrowia lub niebezpieczeństwa śmierci spowodowanego chorobą należy wezwać kapłana. Osoby które pragną być odwiedzane przez kapłana w każdy pierwszy piątek miesiąca powinny zgłosić taką chęć.  Można to uczynić telefonicznie, w kancelarii parafialnej lub po każdej Mszy św.

 

Przygotowanie mieszkania:

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę i trochę waty. Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje.

Rodzina chorych powinna zostać wspólnie z naszymi chorymi podczas przyjmowania przez nich tego sakramentu.

Czym jest?

Sakrament Pokuty i Pojednania to sakrament odpuszczenia wszystkich grzechów popełnionych przez człowieka przez wyznanie ich kapłanowi w spowiedzi świętej. Owocem sakramentu pokuty i pojednania jest odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i Kościołem.

Kto może przystąpić?

Każda osoba, która popełniła grzech ciężki, czyli świadomie i dobrowolnie przekroczyła Boże przykazanie. Prawo kościelne nakazuje, aby każdy katolik, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, przystąpił do tego sakramentu.

Kiedy można przystąpić do tego sakramentu?

W czasie każdej Eucharystii w kościele parafialnym przynajmniej jeden ksiądz spowiada. Dodatkowo:

w każdy I Czwartek miesiąca, zawsze w ramach Godziny Świętej,

w każdy I Piątek miesiąca godzinę przed Mszą św. wieczorną,

w ramach rekolekcji parafialnych (adwentowych lub wielkopostnych) w dniu i godzinie wyznaczonej przez ks. Proboszcza i ogłoszonej odpowiednio wcześniej.

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu?

Przygotowując się do spowiedzi świętej należy zrobić dobry rachunek sumienia, żałować za popełnione grzechy i postanowić poprawę. W konfesjonale należy wyznać wszystkie grzechy, celowe zatajenie jakiegokolwiek grzechu czyni ten sakrament nieważnym.