Wsparcie

Wesprzyj wybraną kwotą:

Regulamin bramki płatniczej

Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą strony internetowej www.parafiaslupiec.pl

 1. Strona internetowa www.parafiaslupiec.pl jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Parkowa 16, 57-402 Nowa Ruda, NIP: 8851560559, REGON: 040078531 zwaną dalej Parafią.
 2. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu 60-327 przy ul. Kanclerskiej 15 (https://www.przelewy24.pl/), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca NIP 779-236-98-87 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Przelewy24. Zasady i warunki płatności online określa PayPro SA w regulaminie dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele parafii w szczególności na działalność kultu religijnego.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.
 6. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.
 7. W celu przekazania darowizny należy na stronie www.parafiaslupiec.pl wybrać wysokości darowizny, a następnie wypełnić dane wymagane przez bramkę płatniczą do realizacji przelewu w serwisie Przelewy24.
 8. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 9. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayPro SA.
 10. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
 11. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
  • Korzystanie z płatności online przez Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę); do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
  • Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@parafiaslupiec.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 14. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji: https://www.przelewy24.pl/reklamacje
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.