Informacje

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Kancelaria parafialna jest miejscem do kontaktów wiernych z duszpasterzami.

W godzinach urzędowania kancelarii załatwiane są między innymi sprawy urzędowe związane z przyjmowaniem sakramentów, a także posług: m.in. pogrzeb oraz odwiedziny chorych z sakramentami.

Kancelaria jest również miejscem wydawania dokumentów: metryk czyli świadectw chrztu św., i innych sakramentów, a także różnych zaświadczeń kościelnych. Tam też można zamawiać intencje Mszy świętej, czy złożyć ofiary na parafię. W kancelarii jest absolutnie przestrzegana zasada dobrowolności ofiar.

Kancelaria parafialna mieści się w domu parafialnym (plebania) ul. Parkowa 16

W sytuacjach wyjątkowych, gdy potrzebny jest inny termin spotkania, należy wcześniej umówić się telefonicznie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

Parafia przetwarza dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.  Zasady przetwarzania danych osobowych zgodne są z  RODO – czyli unijnym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Wizyta w kancelarii parafialnej i prośba o czynności wynikające z misji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce równoznaczna jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, i niepotrzebna jest jej pisemna forma.

ZASADY WYDAWANIA DOKUMENTÓW:

W kancelarii parafialnej dokumenty zawierające dane osobowe wydawane tylko osobom ich dotyczących, w przypadku osób nieletnich ich rodzicom lub opiekunom prawnym. Niedopuszczalne są prośby o wydanie dokumentu osobie trzeciej, chyba, że z pisemnym upoważnieniem.

Do kancelarii zawsze udajemy się z dowodem tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW:

Upoważnienie może być napisane ręcznie lub wydrukowane, zawsze jednak powinno zawierać własnoręczny czytelny podpis osoby, której dokumenty dotyczą, oraz imiennie wskazaną osobę upoważnioną do odbioru dokumentu.

Upoważnienie musi zawierać kopię (ksero, skan) dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) potwierdzające dane osobowe